Điều khoản sử dụng

Tổng quan

Dưới đây là những điều khoản của một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Golden Choice. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng trang web này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều chỉnh của những điều khoản này, và tuân thủ với những luật lệ và quy định áp dụng, bao gồm luật và quy định kiểm soát việc xuất khẩu và tái xuất. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Golden Choice có thể sửa đổi những Điều khoản sử dụng dưới đây và bất kỳ thông tin nào trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước cho bạn, chỉ cần cập nhật trang này. Golden Choice cũng có thể đưa ra những cải tiến hoặc thay đổi trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không báo trước.

Phần khái quát chungg

Trang Web này có chứa những thông báo độc quyền và thông tin bản quyền, các điều khoản của chúng cần phải được biết đến và tuân thủ. Vui lòng xem Tab có tiêu đề: “Thông tin về Bản quyền và Thương hiệu” để tìm hiểu các thông tin liên quan.

Đối với trang web này và tất cả các nội dung trong trang web này, không được phép sao chép, tái tạo lại, phát hành lại, tải lên, đăng tải, truyền đi, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các công việc phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Golden Choice , trừ khi Golden Choice cho phép bạn một cách hạn chế, không độc quyền, không chuyển giao để truy cập và hiển thị các trang bên trong trang web này, chỉ riêng trên máy tính của bạn và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Sự cho phép này tồn tại với điều kiện bạn không được phép thay đổi nội dung được hiển thị trên trang web này, phải giữ nguyên vẹn các thông báo bản quyền, thương hiệu và các thông báo về sở hữu riêng khác, và phải chấp nhận bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào đi kèm với các nội dung hoặc bất kỳ điều gì khác được quy định trong trang web này. Không kể những quy định trên, bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào khác có sẵn để tải về, truy cập hoặc phục vụ các mục đích sử dụng khác từ trang web này với các điều khoản, điều kiện và thông báo cấp phép riêng của chúng sẽ được điều chỉnh bởi những điều khoản, điều kiện và thông báo như vậy.

Việc bạn không thể tuân thủ những điều khoản, điều kiện và thông báo trên trang web này sẽ dẫn đến việc tự động tước đi bất kỳ quyền nào của bạn, mà không cần phải báo trước, và bạn phải ngay lập tức hủy bỏ tất cả các bảo sao của các tài liệu đã được tải về mà bạn đang có hoặc đang kiểm soát. Ngoại trừ đối với những sự cho phép hạn chế đã đề cập đến ở đoạn trên, Golden Choice không trao bất cứ một quyền ngụ ý hay công khai, hoặc giấy phép đối với bất kỳ bằng phát minh, thương hiệu, bản quyền nào hoặc quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác. Bạn không được sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang web này sang bất kỳ trang web hoặc phương tiện thông tin nào khác.

Một số miễn trừ trách nhiệm nhất địnhh

Thông tin trên trang web này không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và trang web này có thể chứa những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Golden Choice không chịu bất kỳ trách nhiệm nào (và miễn trừ trách nhiệm một cách rõ ràng) về việc cập nhật trang web này để đảm bảo thông tin cập nhật hay để đảm bảo độ chính xác hay tính hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào được đăng tải. Do vậy, bạn cần phải xác nhận tính chính xác và tính hoàn chỉnh của tất cả các thông tin được đăng tải trước khi ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ, sản phẩm nào hoặc các vấn đề khác được mô tả trong trang web này.

Golden Choice không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng các vấn đề được báo cáo sẽ được giải quyết bởi Golden Choice , kể cả khi Golden Choice quyết định cung cấp thông tin với mục đích giải quyết một vấn đề.

Các tuyên bố mang tính chất dự báo và cảnh báo

Ngoại trừ đối với những thông tin và thảo luận trong quá khứ, những tuyên bố được đưa ra trong trang web này có thể cấu thành những tuyên bố mang tính chất dự báo theo cách hiểu của bộ Luật có tiêu đề “Private Securities Litigation Reform Act of 1995” hay các luật pháp khác được áp dụng. Những tuyên bố này hàm chứa một số loại rủi ro, bất trắc và các nhân tố khác có thể làm cho các kết quả thực tế khác đi đáng kể, như đã được thảo luận trong hồ sơ của công ty với Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Xem Tab “SEC filings” trong phần “Quan hệ Nhà đầu tư” (“Investor relations”) trên trang web này để có được bản sao của những hồ sơ đó.

Thông tin mật

Golden Choice không muốn tiếp nhận những thông tin bản quyền riêng hoặc thông tin bí mật từ bạn thông qua trang web của chúng tôi. Vui lòng chú ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi tới Golden Choice đều được coi là KHÔNG bí mật. Bằng cách gửi cho Golden Choice bất kỳ thông tin hay tài liệu nào, bạn cấp cho Golden Choice một quyền hạn không hạn chế, không thể thu hồi để sao chép, nhân bản, phát hành, tải lên, đăng tải, truyền tải, phân phối, công bố công khai, trình bày, chỉnh sửa, tạo ra các công việc phái sinh từ các thông tin đó, hoặc sử dụng tự do các tài liệu hoặc thông tin đó. Bạn cũng đồng ý trao Golden Choice quyền tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, kinh nghiệm, hoặc kỹ thuật nào mà bạn gửi cho chúng tôi với bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không công bố tên của bạn hoặc công bố thông tin rằng bạn đã gửi những tài liệu hoặc thông tin đó cho chúng tôi, trừ khi: (a) bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên của bạn; hoặc (b) trước hết chúng tôi phải thông báo cho bạn rằng những tài liệu hoặc thông tin khác mà bạn gửi đến một phần cụ thể nào đó của trang web này sẽ được công bố hoặc được sử dụng với tên bạn ở trên đó; hoặc (c) chúng tôi buộc phải làm điều đó theo yêu cầu của luật pháp. Thông tin có thể xác nhận cá nhân mà bạn gửi cho Golden Choice để phục vụ mục đích nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được xử lý một cách phù hợp theo các chính sách về tính riêng tư của chúng tôi. Vui lòng xem Tab có tiêu đề “Chính sách bảo mật” (“Privacy”) để tìm hiểu những thông tin liên quan đến các chính sách đảm bảo tính riêng tư của Golden Choice .

Các mối quan hệ kinh doanh

Trang web này có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web và tài nguyên không nằm trong trang web của Golden Choice . Golden Choice không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc bất kỳ cam kết nào khác về bất kỳ trang web nào không phải của Golden Choice  hay bất kỳ tài nguyên nào của bên thứ ba (bao gồm bất kỳ trang web nào của Lenovo) có thể được tham chiếu đến, được truy cập từ, hoặc được liên kết với bất kỳ trang web nào của Golden Choice . Một đường link đến một trang web không phải của Golden Choice không hàm ý rằng Golden Choice bảo trợ cho nội dung hoặc việc sử dụng những trang web hoặc chủ sở hữu trang web đó. Ngoài ra, Golden Choice không phải là một bên chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào mà bạn có thể tham gia vào với bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả khi bạn biết được về các bên đó (và sử dụng một đường link đến các bên đó) từ một trang web của Golden Choice . Do đó, bạn hiểu và đồng ý rằng, Golden Choice không chịu trách nhiệm về sự sẵn sàng của những trang web hay tài nguyên bên ngoài đó, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, dịch vụ, sản phẩm hoặc tài liệu nào nằm trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

Khi bạn truy cập vào một trang web không phải của Golden Choice , kể cả một trang web có logo Golden Choice , vui lòng hiểu rằng trang web đó độc lập với Golden Choice và Golden Choice không kiểm soát nội dung trên trang web đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm áp dụng những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bạn trước các vi-rút, sâu máy tính, trojan horses, và nhiều chương trình phá hoại tiềm ẩn khác, và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn cho là phù hợp.

Liên kết với trang web này

Tất cả các đường links với trang web này phải được phê duyệt bằng văn bản của Golden Choice , trừ khi Golden Choice đồng ý với các đường link trong đó đường link và các trang web được kích hoạt bởi đường link không: (a) tạo ra các khung bao quanh bất kỳ trang nào trên trang web này hoặc sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi theo bất kỳ cách thức nào việc trình bày đồ họa hoặc hình thức của bất kỳ nội dung nào trên trang web này; (b) thể hiện sai lệch mối quan hệ của bạn với Golden Choice ; (c) hàm ý rằng Golden Choice phê duyệt hoặc bảo trợ cho bạn, cho trang web của bạn hoặc cho các giải pháp sản phẩm và dịch vụ của bạn; và (d) thể hiện những ẩn ý sai hoặc lệch lạc về Golden Choice hoặc làm phương hại đến sự tin tưởng vào tên hoặc thương hiệu Golden Choice . Như là một điều kiện bổ sung để được cho phép liên kết với trang web này, bạn nhất trí rằng, vào bất kỳ lúc nào, Golden Choice , với quyền hạn riêng của mình, có thể kết thúc việc cho phép liên kết với trang web này. Trong những trường hợp đó, bạn nhất trí gỡ bỏ tất cả các đường link với trang web này và ngưng việc sử dụng thương hiệu Golden Choice .

Bản dịch

Có những nội dung nhất định trong trang web này có thể cũng tồn tại ở những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Các nội dung này có thể được dịch bởi một người hoặc thuần túy bởi phần mềm máy tính mà không có sự can thiệp hoặc rà soát của con người. Những phần dịch này được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho bạn, và Golden Choice không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết nào liên quan đến độ chính xác hoặc sự hoàn chỉnh của phần nội dung dịch đó, dù là được dịch bởi một phần mềm máy tính hay bởi con người. Vui lòng xem phần Miễn trừ Trách nhiệm Bảo đảm dưới đây để biết thêm thông tin về các điều kiện bổ sung.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO HIỆN TRẠNG” (“AS IS,”) MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH HOẶC BẢO ĐẢM NÀO. Golden Choice  TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TỚI MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BẢO HÀNH ĐƯỢC TUYÊN BỐ, ĐƯỢC NGỤ Ý, THEO LUẬT PHÁP VÀ CÁC BẢO ĐẢM, BẢO HÀNH KHÁC, HOẶC CÁC TUYÊN BỐ, BAO GỒM CẢ, MỘT CÁCH KHÔNG HẠN CHẾ, NHỮNG BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ TRAO ĐỔI MUA BÁN ĐƯỢC, VỀ TÍNH CHẤT PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. KHÔNG BỊ HẠN CHẾ BỞI BẤT KỲ MỘT GIỚI HẠN NÀO, Golden Choice KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC BẢO HÀNH NÀO RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, MỘT CÁCH KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LỖI.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU BẠN TẢI VỀ HOẶC CÓ ĐƯỢC NHỮNG TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỊCH VỤ BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC, BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ THEO CHỦ ĐỊNH CỦA BAN VỚI RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ XẢY RA, BAO GỒM CẢ THẤT THOÁT DỮ LIỆU HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA MÌNH.

MỘT SỐ CƠ QUAN PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP CHỐI BỎ CÁC BẢO ĐẢM, DO ĐÓ NHỮNG LOẠI TRỪ NÓI TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, Golden Choice KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP, ÁM CHỈ, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CẢNH CÁO HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ Ở BẤT KỲ THỂ LOẠI NÀO VÀ VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC CỦA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC TÀI NGUYÊN NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI, ĐƯỢC THAM CHIẾU ĐẾN HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY, HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HAY TẢI XUỐNG, HAY TRUY CẬP VÀO BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM CẢ, MỘT CÁCH KHÔNG HẠN CHẾ, BẤT KỲ SỰ TỔN THẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TỔN THẤT TIẾT KIỆM HOẶC MẤT MÁT CHƯƠNG TRÌNH HAY DỮ LIỆU NÀO, KỂ CẢ KHI Golden Choice KHUYẾN NGHỊ RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. SỰ MIỄN TRỪ VÀ TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, SAI SÓT HOẶC BẤT KỲ QUY ĐỊNH PHÁP LÝ NÀO.

Các điều khoản, điều kiện và thông báo bổ sung có thể áp dụng đối với những tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cụ thể được cung cấp thông qua trang web này. Trong trường hợp có bất kỳ bất đồng nào, thì những điều khoản, điều kiện hoặc thông báo bổ sung hoặc mới đó sẽ có hiệu lực cao hơn so với các Điều khoản Sử dụng. Vui lòng xem những thỏa thuận hoặc thông báo được áp dụng.