Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục ngày càng tăng

Hình thái lây truyền HIV qua đường tình dục tăng và có xu hướng ngày càng cao hơn so với việc lây truyền qua...
Xem thêm

Những Poster táo bạo về tuyên truyền HIV AIDS

Yếu tố Sex luôn là chủ đề nhạy cảm nhưng được chú ý mạnh trong quảng cáo. Sáng tạo những hình ảnh tuyên...
Xem thêm