2017 – Brochure New Choice EC

Thuốc tránh thai khẩn cấp New Choice EC

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của bộ Y Tế : 283/2017/XNQC OLD ngày 29/9/2017

Tài liệu này có 12 trang

Thông tin chi tiết xem ở trang 2 đến trang 7

DOWNLOAD