Cập nhật việc xử lý sản phẩm mang dấu hiệu Welchoice xâm phạm hàng chính hãng Newchoice (31/7/2018)

Sản phẩm WELCHOICE đã được xác nhận là xâm phạm nhãn hiệu NEWCHOICE theo Công văn cung cấp ý kiến chuyên môn...