CẢNH BÁO SẢN PHẨM GIẢ ROCK VÀ CIEL, SẢN PHẨM NHÁI ROCKMEN VÀ WELCHOICE

Nhấn vào đây để xem thêm các kết luận của cơ quan chức năng về hàng giả hàng nhái.
Hoặc truy cập Link: https://drive.google.com/drive/folders/1t02B-eEyk6oTNSxDh2f1FImlSGXdymFN